Vetenskapsrådet
"Det finns ingen vetenskap utan fantasi och ingen konst utan fakta."
- Vladimir Nabokov
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2010 Nr 1

Hur fördelar ditt lärosäte de strategiska medlen mellan central och lokal nivå?

Ditt lärosäte har fått del av regeringens särskilda pengar för strategiska satsningar, 5,27 miljarder över en femårsperiod. Hur fördelar ni medlen mellan central nivå och de forskargrupper som står för ansökan?
– Vi ser det som naturligt att forskargrupperna själva disponerar medlen. Det har varit den givna utgångspunkten när man formulerat ansökningarna och det är också där man bäst ser behoven.
Samtidigt är det naturligtvis viktigt att vi från universitetsledningen har en nära dialog med grupperna och försäkrar oss om att det är resurser som också används till att bygga nytt, inte enbart förstärker och utvecklar befintlig verksamhet. Men detta är någonting vi var helt överens om redan innan ansökningarna lämnades in, och här har jag fullt förtroende för våra forskare.
Mille Millnert - Rektor Linköpings universitet
– Uppsala universitets modell för hantering av de strategiska medlen innebär att aktuell fakultetsnämnd beslutar om medelsfördelningen på förslag av ett programråd som inrättats för
vart och ett av de strategiska områdena. I de fall flera lärosäten är involverade utgörs detta programråd av representanter från de olika lärosäten som står bakom respektive ansökan. En samordnare leder verksamheten och har till sin hjälp en programberedning.

De strategiska medlen, som kanaliseras till de berörda forskarna genom programrådet, avser en förstärkning av forskningen inom utvalda områden där lärosätet redan är starkt och där den anses kunna utvecklas ytterligare för att nå en världsledande ställning inom fem år. Det innebär att forskningen inom det aktuella området redan är omfattande och stärks med ytterligare medel – oftast i storleksordningen 10-20 procent.

Det är ett betydande tillskott samtidigt som det givetvis inte utgör bas för en helt fristående verksamhet skild från den pågående forskningen inom området. Det är därför både naturligt och effektivt att de tillkommande strategiska medlen hanteras i den ordinarie organisationen. Detta möjliggör optimering av resursanvändningen och minimerar kravet på förstärkning av det administrativa stödet.

Anders Hallberg - Rektor Uppsala universitet
– Rektor utlovade redan i ansökan 50 procent medfinansiering till beviljade medel. Medfinansieringen riktas till det styrkeområde vid Chalmers i vilket miljön ingår. Då det utlysta området i vissa fall var betydligt smalare än styrkeområdet, har rektor valt att satsa medfinansieringen bredare än utlysningen för att gynna hela styrkeområdet.
 
Rektor ansvarar för och beslutar om fördelning av de strategiska medlen baserat på förslag från de fem ID:s (Initiative Director, som leder de koordinerade områdena), det vill säga utifrån respektive områdes behov. ID:s förslag tas fram i samråd med företrädare för utbildning, forskning och innovation samt samverkan. En positiv och långt framskriden dialog förs med instituten om samverkans utformning för största mervärde. De strategiska medlen satsas på basresurser som stimulerar ytterligare samverkan inom kunskapstriangeln både internt och externt. Dessutom görs vissa nysatsningar.
 
Användning av rektors medfinansiering beslutas av rektor, efter förslag utarbetat av ID. Rektorsmedlen har främst gått till en satsning på unga forskare och till olika generiska funktioner, som forskningssupport (ledningsstöd, stöd till ansökningar), mötesplattformar inom områdena, initiativseminarier och aktiviteter för outreach.
 
Chalmers anser att utvärderingskriterier för att mäta effekterna av strategiska fakultetsmedel även bör omfatta den kringmiljö som vi kallar styrkeområde samt integreringen av utbildning, forskning och samverkan inom området.
Karin Markides - Rektor Chalmers
– Vicerektor har fått uppdraget av rektor att ansvara för att formulera konkreta planer för nysatsningarna med de nya forskningsmedlen. Planeringen gjordes i samarbete med koordinatorer och ledningsgrupper för nysatsningarna. De nya medlen kommer att satsas på nya tenure track-anställningar, infrastruktur och projektfinansiering. På förvaltningen byggs dessutom upp en grupp som kommer att följa upp resultaten från satsningarna samt ge stöd till respektive ledningsgrupp.

De strategiska medlen fördelas till berörda skolor enligt de planer som har tagits fram. Satsningarna specificeras i rektorskontrakt mellan rektor och skolchefer. I kontrakten anges således krav på inrättande av tenure track-anställningar, satsningar på infrastruktur, nystart av projekt, etc.

Uppföljning görs av vicerektor, koordinator, ledningsgrupp med hjälp av den speciella stödgruppen på förvaltningen.

Peter Gudmundsson - Rektor KTH
– Luleå tekniska universitet har ett internt resursfördelningssystem som finansieras ur fakultetsanslaget från regeringen. Där fördelas resurserna i huvudsak i förhållande till volym/prestation for forskningsämnen, professorer, doktorandtjänstbidrag, examensersättning för licentiat- och doktorsexamen, vetenskapliga publikationer, externa medel och strategiska satsningar.
 
Vi kommer att göra ett avlyft på 20 procent från inkommande strategiska medel till det interna resursfördelningssystemet och projekten förväntas erhålla 40 procent ur det interna resursfördelningssystemet. Nettot till projekten alltså blir det strategiska forskningsanslaget + 20 procent från det interna resursfördelningssystemet.

Projekten kommer att erhålla resurser för professorer, doktorandtjänstbidrag, examensersättning och vetenskapliga artiklar från fakultetsanslaget.

Johan Sterte - Rektor Luleå tekniska universitet
Fotnot: Läs bakgrundsartikeln om hur universiteten fördelar regeringens särskilda strategiska medelöppnas i nytt fönster. Läs även debattartikeln Ska universiteten bara vara forskarhotell?öppnas i nytt fönster av Bo Ahrén, dekanus vid medicinska fakulteten i Lund.

Fotnot 2: Här listan över alla de 43 forskningsmiljöerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som får strategiska medel inom regeringens 20 utpekade områden.

Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.