Vetenskapsrådet
"Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap."
- Laurence Sterne
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2008 Nr 2

Forskningsvärlden är i förändring!

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Den kanske största förändringen som föreslås i den aktuella "Resursutredningenlänk till annan webbplats" är införandet av kvalitetsstyrda fakultetsmedel. Detta kommer säkert ha stor effekt på det framtida universitetssystemet i Sverige och förhoppningsvis bli en viktig kvalitetsdrivande faktor i forskningen vid svenska lärosäten.
Vad man kan förstå så här långt är dock att åsikterna om detaljerna i kvalitetsutvärderingssystemet är nästan lika många som det stora antalet remissvar som nu är på väg in till departementet.

Självständigare universitet

En annan mer långsiktig men viktig förändring som föreslås i utredningen är en mer självständig ställning för lärosätena. Detta tittar den så kallade "frihetsutvärderingenlänk till annan webbplats" vidare på för att se djupare in i konsekvenserna av en eventuell förändring av lärosätenas koppling till staten (det vill säga förändring av nuvarande myndighetsform).
Detta är nära kopplat till resursutredningens skrivningar om behovet av ökad profilering och strategisk planering av de olika lärosätenas verksamhet.

Ja, mer strategisk planering lyfter också den aktuella befattningsutredningenlänk till annan webbplats fram då man föreslår avskaffandet att forskarassistentanställningen och i stället föreslår ett system med tvåårig postdoktorsanställning, följd av anställning som biträdande lektor.

Utredningen påpekar att det då krävs mycket mer av strategisk planering i samband med rekrytering än vad universitet och högskolor har varit vana vid, och att lärosätet "bör endast ta emot (som bitr. lektor) de personer som passar universitetets eller högskolans långsiktiga forsknings- och undervisningsprofil."

Sammanhållen karriärväg

Det är också intressant att notera att utredningen drar den förmodligen naturliga slutsatsen "att rådens satsningar förskjuts mot den tidiga meriteringsanställningen som postdoktor". Det förefaller att finnas ett starkt stöd för den föreslagna mer "sammanhållna" karriärvägen.

En konsekvens är att lärosätena tidigare måste bestämma sig om man ska satsa på en ung forskares karriär. För Vetenskapsrådet blir det säkert också en förändring av balansen mellan olika stödformer. Ett sätt att förbättra stödet till unga forskare är införandet av återvändarbidrag (se artikel i detta nummer av Tentakel).

Bibliometri ett komplement

Bibliometri, bland annat i form av citeringsanalys, tas också upp av resursutredningen i samband med kvalitetsindikatorer och det är möjligt att vi i framtiden också kommer att ta in citeringsdata som komplement till publikationslistan som bifogas ansökningar till Vetenskapsrådet.

I ett senare skede kanske detta kommer att ersättas med data från den gemensamma databas som diskuteras i detta nummer av Tentakel. Peer review kommer förstås fortsatt att bli det centrala instrumentet i ansökningsgranskningen och bibliometri kan bara bli ett av flera komplement för att bedöma forskarens kompetens och framför allt hur uppmärksammad forskningen blivit. Vi tittar för närvarande på riktlinjer för användandet av bibliometriska data.

Glad Påsk!

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturevetenskap och teknik

Datum: 2008-03-04
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.